Skip to the content

 

 

 

 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon (PDF - åpnes i nytt vindu)

FORVENTNINGER TIL LÆREREN:

BEGYNNERNIVÅ

MELLOMNIVÅ

ØVRE MELLOMNIVÅ

VIDEREKOMMENT NIVÅ

Setter spilleglede og energi i sentrum.

Setter samspill og musikkopplevelse i sentrum.

Setter musikalsk kommunikasjon og uttrykk i sentrum.

Vektlegger instrumentalteknisk ferdighet og forståelse på høyt nivå.

Gjør eleven fortrolig med instrumentet og instrumentets muligheter.

Legger til rette for varierte samspillserfaringer.

Videreutvikler tekniske ferdigheter.

Legger til rette for deltakelse på arenaer for kunstnerisk og instrumentalfaglig samarbeid på tvers.

Legger grunnlaget for optimal teknisk utvikling.

Styrker grunnleggende tekniske ferdigheter.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Forbereder eleven til opptaksprøver og prøvespill.

Gir tilstrekkelig rom for spontan uttrykksglede.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Stimulerer elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner.

Har tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Gir kreative prosesser som improvisasjon/komposisjon/arrangering sentral plass.

 

 

Gir elevens komposisjoner og improvisasjoner en sentral plass.

Legger til rette for samspill og produksjon av konserter/forestillinger.

 

 

Styrker elevens leseferdigheter forankret i elementær musikkteori, bakgrunnskunnskap/historikk.

Legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser mangfold og muligheter.

 

 

Utvikler åpenhet for ulike musikalske sjangre.

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

ØVE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kroppsbevissthet, spillestilling og basistrening

Sittestilling på pianokrakken. Håndstilling og plassering av fingre.

Uanstrengt sittestilling. Rak rygg, 90 o mellom overarm og underarm

Slappe av i skuldre og armer.

Energi ut i fingrene.

Forstå enkel anatomi og nyttiggjøre seg kunnskap om spenninger og feilbelastning.

Fordypning i musikken ved hjelp av godt grunnarbeid.

Veilede nybegynnere.

Utvikle teknikken videre og ha bevissthet om egne ferdigheter.

Teknikkarbeid

Fingersetting, tyngde­over­føring og styrking av 4. og 5. finger. Teknikk ved løp opp og ned på tangentene.

5 finger ev. H+V.

Bruke flere skalaer. Beherske ulike anslag på tangentene.

Utøve funksjonell instrumentalteknikk.

Pedalbruk.

Øke tempo.

Automatisering.

Hastighet. Dynamikk.

Legatoøvelser.

Innstuderingsmetodikk

Hente informasjon fra tittel, komponist, tempo, taktart, toneart, dynamiske tegn og musikkuttrykk i innstudering­sarbeidet. Lære besifring og dur og moll.

Sjangerforståelse.

Lære skalatype, dur og moll.

Planlegge øving sammen med læreren

Lage langsiktige øvingsplaner og arbeider kontinuerlig med å optimalisere øvingsmåter

Mental Trening

Opptreden. Spille for familien. Nybegynnerkonsert.

Utenat-læring.

Samspill.

Memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp. Elevkonserter.

Elevkonserter.

Utenatlæring.

Samspill.

Benytte mentale inn­studerings­teknikker i øvingsarbeidet.

Øvingsstrategier

Øve jevnlig og samarbeide med læreren og foreldre/foresatte om gode øvingsrutiner.

Lengre øvingsøkter. Faste tidspunkt. Vurdere instrumentet!

Bruker opptak av eget spill som øvingsmetode.

Større øvingsmengde.

Youtube.

Opptak av lærer.

Selvledelse

Lytte til og vurdere egen musisering.

Ansvar for øving.

Vurdere eget spill.

Finne repertoar sjøl og øv inn.

Lede planlegging, gjennom­føring og presentasjon av konserter.

Samspillsøving og gruppeledelse

Elevene akkompagnerer hverandre med enkel og gehørbasert komp. fra starten av opplæringa .

4-hendig.

Samspill.

4-hendig.

Akkompagnering og duett.

Samspill.

Samspill i små og store grupper.

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

FREMFØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kommunikasjon

Ta imot applaus.

Presentere seg sjøl.

Spiller konserter med formidlingsvilje.

 

Prestasjonsmestring

Spiller/synger musikk i ulike fora.

Spiller konserter på ulike publikumsarenaer.

Opptre på ulike arenaer.

Spiller solokonserter.

Konsertproduksjon

Vurdere framførings­situasjonen, plassering av piano, stoler m.a.

Videreføres.

Planlegge konsert­produksjoner sammen med læreren.

 

Repertoararbeid

Finne repertoar som passer, ikke for vanskelig.

Sette sammen konsert­program i samarbeid med læreren og medelever.

Fremføre og tolke et allsidig repertoar basert på sjanger – og stilforståelse.

Utfordre elevens kapasitet.

Begrunne valget.

Innspillinger og musikkvideoer

Enkle mobilopptak.

Rec-knappen.

Lage musikkvideoer og gjøre musikkinnspillinger.

 

Samarbeid og samspill

Komping: melodi og akkorder.

2 og/eller 3 spiller sammen.

Samarbeide med andre om produksjoner der ulike kunstuttrykk integreres.

Instruere og øve med små ensembler.

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

HØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Assosierende og reflekterende lytting

Imitere, spille/synge melodier og rytmemønstre på gehør.

Finner grunnpulsen i musikken. Lytte til melodien for estetisk oppleving.

Fokus på musisering, lage musikk utav spillinga.

Lytte til og reflektere over mange typer musikk.

Lytte til proffe innspillinger av stykket eleven skal spille.

Auditiv analyse

Lytte til og vurderr egen musisering.

Sammenligne med orginalen, lytte til opptak, youtube eller læreren sitt eksempel.

Kunnskap om besifringsteori ifht klang i samband med innøving av pianostykker.

Gjør auditive analyser av musikkstykkers form og innhold.

Analyserer og beskriver musikk med godt begrepsapparat.

Imitasjon og transkripsjon

Lytte til klang på ulike posisjoner på pianoet.

Imitere musikalsk form og uttrykk.

Skrive ned enkle melodier.

Lytte og spille etter youtube.

Gehørspill

Kjente sanger spilles på gehør først.

Lytte ved bruk av akkorder i ulik vending. Hva passer best?

Rytmetrening. Akkordskifter.

Gjenkjenne akkordforløp.

Finne melodier på youtube.

Spille på gehør.

Improvisasjon

Improvisere på et fast komp.

 

 

 

Transponering

Spille enkle melodier i ulike posisjoner.

 

 

Imitere og transponere melodier ved hjelp av auditive analysemetoder og "huskeknagger".

Samspill

Elevene komper hverandre vha enkel akkordbruk med fokus på rytme.

Lytter aktivt til eget spill og medelever i samspill.

4-hendig.

Samspill med andre instrumenter.

4-hendig.

Samspill med andre instrumentgrupper.

Intonasjon og stemming av instrument

Bli kjent med instrumentet, oppbygging osv.

Når er det ustemt?

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LESE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Notasjon og notelesing (melodisk, harmonisk, rytmisk)

Lese noter ved å synge melodier på notenavn, trinn, eller sol-fa, og dirigere grunnslagene.

Bruke treklanger, skalaer og intervaller som note­lesings­verktøy.

Innlæring av ukjente melodier for å trene notelesing.

Nyttiggjøre seg bred informasjon fra et notebilde.

Absolutte og relative lesemetoder

Spille enkle melodier prima vista.

Spille enkle stykker prima vista.

Leser grafiske og andre notasjonsformer.

Leser kroppsspråk og bevegelser.

 

Innstuderingsteknikker

Hente informasjon fra tittel, komponist, tempo, taktart, toneart, dynamiske tegn og musikkuttrykk i inn­studerings­arbeidet.

Leser, tolker og anvender musikkteori og bakgrunns­historikk i innstuderings­prosessen.

Høre på innspillinger på Youtube, spotify o.l.

 

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LAGE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Improvisasjon

Improvisere med utgangspunkt i toner, historier, stemninger, stikkord.

Improvisere med utgangspunkt i ulike skalaer og akkordrekker.

Improvisere med utgangspunkt i ulike improvisasjonsteknikker og tradisjoner.

Improvisere i ulike stilarter.

Komponering

Komponere, dirigere og notere egne melodier.

Komponere videre der starten på melodien er oppgitt.

Komponere egne melodier for instrumentet sitt.

Komponerer musikk ved hjelp av enkel musikk­teknologi.

Videreutvikle et eksisterende musikalsk materiale og komponerer alene eller i samarbeid med andre.

 

Arrangering

 

 

 

Tilpasse arrangementer, komponerer og arrangerer musikk for relevante besetninger.

Forming

 

 

 

Innstudere og fremføre musikk med integritet