Skip to the content

 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon (PDF - åpnes i nytt vindu)

FORVENTNINGER TIL LÆREREN:

BEGYNNERNIVÅ

MELLOMNIVÅ

ØVRE MELLOMNIVÅ

VIDEREKOMMENT NIVÅ

Setter spilleglede og energi i sentrum.

Setter samspill og musikkopplevelse i sentrum.

Setter musikalsk kommunikasjon og uttrykk i sentrum.

Vektlegger instrumentalteknisk ferdighet og forståelse på høyt nivå.

Gjør eleven fortrolig med instrumentet og instrumentets muligheter.

Legger til rette for varierte samspillserfaringer.

Videreutvikler tekniske ferdigheter.

Legger til rette for deltakelse på arenaer for kunstnerisk og instrumentalfaglig samarbeid på tvers.

Legger grunnlaget for optimal teknisk utvikling.

Styrker grunnleggende tekniske ferdigheter.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Forbereder eleven til opptaksprøver og prøvespill.

Gir tilstrekkelig rom for spontan uttrykksglede.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Stimulerer elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner.

Har tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Gir kreative prosesser som improvisasjon/komposisjon/arrangering sentral plass.

 

 

Gir elevens komposisjoner og improvisasjoner en sentral plass.

Legger til rette for samspill og produksjon av konserter/forestillinger.

 

 

Styrker elevens leseferdigheter forankret i elementær musikkteori, bakgrunnskunnskap/historikk.

Legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser mangfold og muligheter.

 

 

Utvikler åpenhet for ulike musikalske sjangre.

 

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

ØVE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kroppsbevissthet, spillestilling og basistrening

Bruke uanstrengt sitte- og spillestilling og god håndstilling.

Slappe av i skuldre og armer.

Forstå enkel anatomi og nyttiggjøre seg kunnskap om spenninger og feilbelastning.

Utvikle teknikken videre. Ha bevissthet om egne ferdigheter.

Teknikkarbeid

Stemme instrumentet og intonerer.

Fingersetting

Lære seg grunnleggende teknikk.

Dokumentere grunn­leggende tekniske ferdigheter på instrumentet.

Utøve funksjonell instrumentalteknikk.

 

Innstuderingsmetodikk

Hente enkel informasjon fra lærestoff og musikkuttrykk i innstuderingsarbeidet.

Sjanger.

Sjangerforståelse.

Planlegge øving sammen med læreren. Vanskelig innhold (akkordskifter, ostinater, riff etc.) blir tilrettelagt med enkle øvelser for å styrke teknikken.

Lage langsiktige øvingsplaner og arbeider kontinuerlig med å optimalisere øvingsmåter.

Mental Trening

Opptreden.

Utenat-læring.

Samspill.

Memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp.

Samspill.

Benytte mentale innstuderingsteknikker i øvingsarbeidet.

Øvingsstrategier

Øve jevnlig og samarbeide med læreren og foreldre/foresatte om gode øvingsrutiner og disiplin.

Øve variert og løsningsorientert med stor utholdenhet.

Vurdere instrument.

Bruke opptak av eget spill som øvingsmetode.

Bevissthet på eget spill.

 

Selvledelse

Lytte til og vurdere egen musisering.

Ansvar for egenøving.

Vurdere eget spill.

Låtene.

 

Lede planlegging, gjennomføring og presentasjon av konserter.

Samspillsøving og gruppeledelse

Samspilløving på time og opptreden.

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

FREMFØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kommunikasjon

 

 

Spille konserter med formidlingsvilje.

 

Prestasjonsmestring

Spille musikk i ulike fora.

Spille konserter på ulike publikumsarenaer.

 

Spille solokonserter.

Konsertproduksjon

 

 

Planlegge konsert­produksjoner sammen med læreren.

 

Repertoararbeid

 

Sette sammen konsertprogram i samarbeid med læreren og medelever.

Fremføre og tolke et allsidig repertoar basert på sjanger – og stilforståelse.

 

Innspillinger og musikkvideoer

 

 

Lage musikkvideoer og gjøre musikkinnspillinger.

 

Samarbeid og samspill

 

 

Samarbeide med andre om produksjoner der ulike kunstuttrykk integreres.

Instruere og øve med små ensembler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

HØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Assosierende og reflekterende lytting

Imitere, spiller/synge melodier og rytmemønstre på gehør.

Finne grunnpulsen i musikken.

 

Lytte til og reflektere over mange typer musikk.

 

Auditiv analyse

Lytte til og vurdere egen musisering.

 

 

Gjøre auditive analyser av musikkstykkers form og innhold.

Analysere og beskriver musikk med godt begrepsapparat.

Imitasjon og transkripsjon

 

Imitere musikalsk form og uttrykk.

 

 

Transponering

 

 

 

Imitere og transponere melodier ved hjelp av auditive analysemetoder og "huskeknagger".

Samspill

 

Lytte aktivt til eget spill og medelever i samspill.

 

 

Intonasjon og stemming av instrument

Stemme instrumentet og intonere.

 

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LESE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Notasjon og notelesing (melodisk, harmonisk, rytmisk)

Lese enkelt tabulator.

Bruke treklanger, skalaer og intervaller som note­lesings­verktøy.

 

Nyttiggjøre seg bred in­for­masjon fra et notebilde.

Absolutte og relative lesemetoder

Spille enkle melodier prima vista.

Spille enkle stykker prima vista.

Lese grafiske og andre notasjonsformer.

Lese kroppsspråk og bevegelser.

 

Innstuderingsteknikker

Hente informasjon fra tittel, komponist, tempo, taktart, toneart, dynamiske tegn og musikkuttrykk i innstuderingsarbeidet.

Lese, tolke og anvende musikkteori og bakgrunnshistorikk i innstuderingsprosessen

 

 

Musikkteori

Enkel/ grunnleggende musikkteori. Tabulatur, første akkorder, durskala.

Enkel/ grunnleggende musikkteori. Pentaton, blues, barregrep.

Durskalaens trinnanalyse, kvintsirkel, tonearter.

Lese og forstå musikkteori på et viderekomment nivå. Akkordoppbygging, modale skalaer, reharmonisering

Repertoarkunnskap

 

 

Nyttiggjøre seg informasjon fra et repertoar. Besifring, tekst, melodi og dynamiske tegn

Nyttiggjør eseg bred informasjon fra et repertoar og ha evne til å fremføre i ulike stilarter.

 

 

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LAGE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Improvisasjon

Improvisere med utgangspunkt i toner, historier, stemninger, stikkord

Improvisere med utgangspunkt i ulike skalaer og akkordrekker

Improvisere med utgangspunkt i ulike improvisasjonsteknikker og tradisjoner

Improvisere i ulike stilarter

Komponering

Komponere, dirigere og notere egne melodier

Komponere videre der starten på melodien er oppgitt

Komponere egne melodier for instrumentet sitt

Komponere musikk ved hjelp av enkel musikkteknologi

Videreutvikle et eksisterende musikalsk materiale og komponerer alene eller i samarbeid med andre

 

Arrangering

 

 

 

Tilpasse arrangementer, komponerer og arrangerer musikk for relevante besetninger

Forming

 

 

 

Innstudere og fremføre musikk med integritet