Skip to the content

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon (PDF - åpnes i nytt vindu)

FORVENTNINGER TIL LÆREREN:

BEGYNNERNIVÅ

MELLOMNIVÅ

ØVRE MELLOMNIVÅ

VIDEREKOMMENT NIVÅ

Setter spilleglede og energi i sentrum.

Setter samspill og musikkopplevelse i sentrum.

Setter musikalsk kommunikasjon og uttrykk i sentrum.

Vektlegger instrumentalteknisk ferdighet og forståelse på høyt nivå.

Gjør eleven fortrolig med instrumentet og instrumentets muligheter.

Legger til rette for varierte samspillserfaringer.

Videreutvikler tekniske ferdigheter.

Legger til rette for deltakelse på arenaer for kunstnerisk og instrumentalfaglig samarbeid på tvers.

Legger grunnlaget for optimal teknisk utvikling.

Styrker grunnleggende tekniske ferdigheter.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Forbereder eleven til opptaksprøver og prøvespill.

Gir tilstrekkelig rom for spontan uttrykksglede.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Stimulerer elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner.

Har tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Gir kreative prosesser som improvisasjon/komposisjon/arrangering sentral plass.

 

 

Gir elevens komposisjoner og improvisasjoner en sentral plass.

Legger til rette for samspill og produksjon av konserter/forestillinger.

 

 

Styrker elevens leseferdigheter forankret i elementær musikkteori, bakgrunnskunnskap/historikk.

Legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser mangfold og muligheter.

 

 

Utvikler åpenhet for ulike musikalske sjangre.

 

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

ØVE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kroppsbevissthet, spillestilling og basistrening

Opparbeide god basisteknikk; holde fiolinen uanstrengt ergonomisk, sitte/stå med god balanse.

Skal ha fått ergonomisk spillestilling inn på autopilot. Skal få erfaring i å spille både sittende og stående.

Skal ha fått avspenningsøvelser til hjemmebruk

Skal kunne veilede folk på begynnernivå i grunnleggende ergonomisk spillestilling. Skal ha fått bevissthet rundt viktigheten av pauser/holdbar ergonomisk spillestilling.

Teknikkarbeid

Lære grunnleggende bueteknikk. Eleven skal i løpet av dette nivået kunne bruke alle fingrene på venstre hånd og spille enkle melodier.

Skal på dette nivået flytte tommelen til inni froschen istedenfor under. Få økt bevissthet rundt intonasjon (mange bruker intonasjons-teip i starten. På dette nivået kan den vurderes fjerna).

Oppøve ferdigheter i spill i ulike posisjoner. Jobbe bevisst med utfordrende tonearter. Jobbe med ulike tempi.

Skal kunne lese tekniske tegn/symboler fra noteark. Skal kunne spille melodier med høy vanskelighetsgrad.

Innstuderingsmetodikk

Skal få grunnleggende note-kunnskap (kunne fortelle hvor de løse strengene befinner seg på notelinjene, vite hva det vil si at notene flytter seg opp eller ned osv.) Skal bli vant til å «lese» musikk (tabulatur/påskrevne fingre er også en metode vi bruker)

Skal få økt notebeherskelse. Skal ha enkel rytmisk teori-forståelse, og kunne lese strøk. Jobbe bevisst med utenat-læring.

Skal kunne øve på innspilt musikk (f.eks. tatt opp med mobil) Ha en god noteforståelse. Kunne bladspille enkle melodier. På dette nivået skal de kunne stemme fiolinen selv.

Lage langsiktige øvingsplaner og arbeide kontinuerlig med å optimalisere øvingsmåter.

Mental Trening

Skal få erfaring i å opptre i både større og mindre settinger. Utenat-læring er også fokusområde.

Skal fortsette å opptre i flere sammenhenger. Tilbud om opptreden i mindre grupper.

Skal få tilbud om mer solistiske oppgaver, forutsatt egeninnsats fra eleven.

Skal jobbe for å være i stand til f.eks. prøvespill til musikkutdanning/videregående musikklinje.

Øvingsstrategier

Etablere gode øvingsrutiner i samarbeid med hjemmet. Vi bruker leksebok og klistremerker som belønning til de små.

De gode vanene skal være etablert. Øve minst 4 ganger i uka er ideelt (gjerne hver dag).

Øve etter egne opptak og noter. Vurdere eget spill fra opptak.

Skal kunne legge opp varierte og fruktbare øveøkter til daglig bruk.

Selvledelse

Venne seg til bevisst og god øving.

Skal kunne vurdere eget spill.

Skal kunne fortelle om musikken vi spiller.

Leder planlegging, gjennomføring og presentasjon av konserter

Samspillsøving og gruppeledelse

Alle skal få erfaringer fra gruppespill helt fra starten av.

Skal opptre på konsert i liten konstellasjon.

De elevene som viser særlig innsats får lederansvar (f.eks å telle opp).

Samspill er viktig også på dette nivået. Eleven får også lederansvar på konsert.

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

FREMFØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kommunikasjon

Elevene deltar på konsert allerede første semester. Her fokuserer vi på hvordan vi skal forholde oss til et publikum, og øver på å ta imot applaus.

På dette nivået øker antallet muligheter til å opptre. Vi øver på å ha det artig på scenen (også visuelt)

Vi jobber med å bli mer bevisst på hvordan vi vil framstå på en scene. Hva slags respons oppnår ulik musikk? Og hva slags musikk passer i den og den anledningen? Dette diskuterer vi.

På dette nivået skal eleven. kunne foreta valg av repertoar til ulike anledninger (bryllup, bursdag, basar, begravelse) og skal også ha jobbet med sitt eget uttrykk på en scene. Vi filmer sceneopptredener og evaluerer med eleven.

Prestasjonsmestring

Barna blir vant til å opptre relativt ofte. 1-3 ganger pr semester skal alle ha mulighet til å opptre. Vi tilpasser setting etter hvor lenge de har spilt. I begynnelsen opptrer eleven i større grupper, eller med komp for å ufarliggjøre situasjonen.

Eleven har fortsatt mulighet til å opptre 1-3 ganger pr semester, og på dette nivået kan det være aktuelt å begynne å opptre i mindre grupper. Vi har fokus på trivsel og mestring.

På dette nivået har eleven mulighet til å opptre solo, men dette forutsetter at eleven øver og jobber slik at det aktuelle repertoaret er konsertklart. Vi jobber også her med mestring i fokus, og har samtale både i forkant og etterkant om hvordan eleven opplever situasjonen.

På dette nivået skal eleven ha jevnlige anledninger til å opptre enten solo eller i mindre gruppe. Elever på dette nivået skal få mulighet til å spille på de største konsertene i kulturskolen, ha oppdrag med «eksterne» oppdragsgivere.

Konsertproduksjon

 

 

Planlegge konsertproduksjoner sammen med læreren.

 

Repertoararbeid

På dette nivået er det læreren som bestemmer repertoar, og repertoaret skal hele veien gjenspeile den tekniske progresjonen.

Vi har et standardrepertoar (med hovedvekt på folkemusikk) som fiolinelevene våre skal igjennom. De kan begynne å få komme med egne ønsker på dette nivået, men hovedfokus ligger på elevens tekniske oppøving og fellesrepertoaret vårt.

På dette nivået har eleven mulighet til å prøve seg på ulike sjangere; de får mulighet til å delta på kulturskolens årlige rockekonsert, tilbud om å prøve seg på klassiske stykker eller fordypning innen folkemusikksjangeren (de fleste elevene har ikke så sterk bevissthet rundt dette, så vi prøver å gi alle et variert repertoartilbud.)

På dette nivået skal eleven selv være aktiv i valg av repertoar. Gjennom dialog finner vi matnyttig repertoar for den enkelte eleven. Læreren kommer med forslag, men elevens smak og ønsker skal vektlegges.

Samarbeid og samspill

Vi spiller sammen fra første stund! Elevene får mulighet til å delta i Junior­spellmann­slaget allerede første semester.

 

På dette nivået blir det mer samspill på tvers av instrumentgruppene (for eksempel i forbindelse med rockekonsert eller julekonsert).

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

HØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Assosierende og reflekterende lytting

På fiolin jobber vi med gehøret helt fra starten av. Vi jobber med å huske enkle melodier på gehør, synger noen av sangene før vi spiller dem, og har også leker hvor vi hermer etter hverandre.

Vi jobber både med lesing, men også gehørsspilling av musikken.

I noen grad hører vi på innspilt musikk med elevene, og diskuterer det vi hører. Eleven skal også få mulighet til å vurdere opptak av seg selv.

På dette nivået skal vi kunne diskutere musikk med elevene. Vi fortsetter å ta opp elevene så de kan sette ord på sitt eget spill. De tar også opp læreren på time, og lærer seg musikken hjemme.

Auditiv analyse

Lytte til og vurderer egen musisering.

 

 

Gjør auditive analyser av musikkstykkers form og innhold.

Analyserer og beskriver musikk med godt begrepsapparat.

Gehørspill

På fiolin jobber vi med gehøret helt fra starten av. Vi jobber med å huske enkle melodier på gehør, synger noen av sangene før vi spiller dem, og har også leker hvor vi hermer etter hverandre.

 

 

 

Improvisasjon

Vi starter tidlig med en form for improvisasjon, nemlig en fin hermelek hvor både eleven skal herme etter læreren, men også motsatt. Da blir eleven utfordret til å bruke kreativiteten.

 

 

De elevene som ønsker det, får tilbud om å fordype seg i improvisasjon på dette nivået.

Transponering

Vi øver oss tidlig på å spille det samme motivet på ulike strenger.

 

 

 

Intonasjon og stemming av instrument

I begynnelsen har vi teipbiter på gripebrettet, slik at det skal bli enklere for eleven å treffe riktig. Vi har likevel fokus på å bruke ørene så tonene høres rene ut. Læreren må stemme instrumentet.

På dette nivået fjerner vi teipene til en del elever (mens noen trenger dem til neste nivå).

På dette nivået skal elevene få trening i å stemme instrumentet selv. Vi har også fokus på å spille rent.

På dette nivået skal eleven beherske å stemme instrumentet selv. Eleven skal på dette tidspunktet begynne å ha en stødig og god intonasjon.

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LESE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Notasjon og notelesing (melodisk, harmonisk, rytmisk)

Vi skal på dette nivået få trening i både besifringsspill (fingersetning), og begynne å lære noter. Vi starter med de løse strengene.

Eleven skal kunne lese enkle melodier på noter. Vi jobber for å få inn begreper som «åttendeler», pauser, og ulike tegn i notebildet (strøkfigurer blant annet).

På dette nivået skal eleven være ganske stødig på notelesing, og skal kunne gjenkjenne en melodi fra et noteark, og bruke det som verktøy for å øve hjemme.

På dette nivået ønsker vi at eleven har lært seg å spille etter noter relativt flytende. (Noen av elevene er mest interessert i gehørsspill, og det kan da bli utfordrende å komme i mål med noteundervisningen. Men alle elever skal få muligheten til å tilegne seg noteferdigheter.)

Innstuderingsteknikker

Henter informasjon fra tittel, komponist, tempo, taktart, toneart, dynamiske tegn og musikkuttrykk i innstuderingsarbeidet.

Leser, tolker og anvender musikkteori og bakgrunnshistorikk i innstuderingsprosessen.

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LAGE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Improvisasjon

Improviserer med utgangspunkt i toner, historier, stemninger, stikkord.

 

 

 

Komponering

Eleven kan få i oppgave å lage en enkel melodi. Dette gjelder for alle nivåene.

 

 

På dette nivået kan eleven få lære mer om arrangering og komponering, etter eget ønske.

Arrangering

 

 

 

Tilpasser arrangementer, komponerer og arrangerer musikk for relevante besetninger.