Skip to the content

 

Utskriftsvennlig versjon (PDF - åpnes i eget vindu)

 

MUSIKK: BLÅS

FORVENTNINGER TIL LÆREREN:

BEGYNNERNIVÅ

MELLOMNIVÅ

ØVRE MELLOMNIVÅ

VIDEREKOMMENT NIVÅ

Setter spilleglede og energi i sentrum.

Setter samspill og musikkopplevelse i sentrum.

Setter musikalsk kommunikasjon og uttrykk i sentrum.

Vektlegger instrumental teknisk ferdighet og forståelse på høyt nivå.

Gjør eleven fortrolig med instrumentet og instrumentets muligheter.

Utvikler åpenhet for ulike musikalske sjangre.

Videreutvikler tekniske ferdigheter.

Legger til rette for deltakelse på arenaer for kunstnerisk og instrumentalfaglig samarbeid på tvers.

Legger grunnlaget for optimal teknisk utvikling.

Styrker grunnleggende tekniske ferdigheter.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Forbereder eleven til opptaksprøver og prøvespill.

Gir tilstrekkelig rom for spontan uttrykksglede.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Stimulerer elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner.

Har tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Gir kreative prosesser som improvisasjon/komposisjon/arrangering sentral plass.

Legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser mangfold og muligheter.

 

Gir elevens komposisjoner og improvisasjoner en sentral plass.

Legger til rette for samspill og produksjon av konserter/forestillinger.

 

 

Styrker elevens leseferdigheter forankret i elementær musikkteori, bakgrunnskunnskap/historikk.

Legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser mangfold og muligheter.

 

 

 

Legger til rette for varierte samspillserfaringer.

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

ØVE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kroppsbevissthet, spillestilling og basistrening

Opparbeide god basisteknikk; holde instrumentet uanstrengt ergonomisk, sitte/stå med god balanse. 

Skal ha fått ergonomisk spillestilling inn på autopilot. Skal få erfaring i å spille både sittende og stående.

Skal ha fått avspenningsøvelser til hjemmebruk

Skal kunne veilede folk på begynnernivå i grunnleggende ergonomisk spillestilling. Skal ha fått bevissthet rundt viktigheten av pauser/holdbar ergonomisk spillestilling.

Teknikkarbeid

Lære grunnleggende spilleteknikk. Eleven skal i løpet av dette nivået kunne spille enkle melodier.

Jobbe mer med grunnleggende pusteteknikk. Få økt bevissthet rundt intonasjon.

Jobbe bevisst med utfordrende tonearter og med ulike tempi. Jobbe med frasering og ansats

Skal kunne jobbe med skalaer og akkordbrytinger selvstendig. Skal kunne spille melodier med høy vanskelighetsgrad.

Innstuderingsmetodikk

Skal få grunnleggende note-kunnskap. (kunne fortelle hva de forskjellige notene på notelinjene er, vite hva det vil si at notene flytter seg opp eller ned osv) Skal bli vant til å «lese» musikk

Skal få økt note­beherskelse. Skal ha enkel rytmisk teori-forståelse. Kunne spille enkle melodier prima-vista (blad-spille).

Skal kunne øve på innspilt musikk (f.eks. tatt opp med mobil) Ha en god noteforståelse. Jobbe bevisst med utenatlæring

Lage langsiktige øvingsplaner og arbeide kontinuerlig med å optimalisere øvingsmetoder.

Mental Trening

Skal få erfaring i å opptre i både større og mindre settinger. Utenatlæring er også fokusområde.

Skal fortsette å opptre i flere sammenhenger. Tilbud om opptreden i mindre grupper.

Skal få tilbud om mer solistiske oppgaver, forutsatt egeninnsats fra eleven.

Skal jobbe for å være i stand til f.eks. prøvespill til musikkutdanning/videregående musikklinje.

Øvingsstrategier

Etablere gode øvingsrutiner i samarbeid med hjemmet. Vi bruker leksebok.

De gode vanene skal være etablert. Øve minst 4 ganger i uka er ideelt (gjerne hver dag).

Øve etter egne opptak og noter. Vurdere eget spill fra opptak.

Skal kunne legge opp varierte og fruktbare øveøkter til daglig bruk.

Selvledelse

Venne seg til bevisst og god øving.

Skal kunne vurdere eget spill.

Skal kunne fortelle om musikken vi spiller.

Leder planlegging, gjennomføring og presentasjon av konserter

Samspilløving og gruppeledelse

Alle skal få erfaringer fra gruppespill helt fra starten av.

Skal opptre på konsert i liten konstellasjon.

De elevene som viser særlig innsats får lederansvar (f.eks å telle opp). 

Samspill er viktig også på dette nivået. Eleven får også lederansvar på konsert.

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

FREMFØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kommunikasjon

Eleven deltar på konsert allerede første semester. Her fokuserer vi på hvordan vi skal forholde oss til et publikum, og øver på å ta imot applaus.

På dette nivået øker antallet muligheter til å opptre. Vi øver også på opptreden på scenen. Kose seg på scenen og ha det morsomt når en fremfører.

Vi jobber med å bli mer bevisst på hvordan vi vil framstå på en scene. Hva slags respons oppnår ulik musikk? Og hva slags musikk passer i den og den anledningen? Dette diskuterer vi.

På dette nivået skal eleven. kunne foreta valg av repertoar til ulike anledninger (bryllup, bursdag, basar, begravelse) og skal også ha jobbet med sitt eget uttrykk på en scene. Vi filmer sceneopptredener og evaluerer med eleven.

Prestasjonsmestring

Eleven blir vant til å opptre relativt ofte. 1-3 ganger pr semester skal alle ha mulighet til å opptre. Vi tilpasser setting etter hvor lenge de har spilt. I begynnelsen opptrer eleven i større grupper, eller med komp for å ufarliggjøre situasjonen.

Eleven har fortsatt mulighet til å opptre 1-3 ganger pr semester, og på dette nivået kan det være aktuelt å begynne å opptre i mindre grupper. Vi har fokus på trivsel og mestring.

På dette nivået har eleven mulighet til å opptre solo, men dette forutsetter at eleven øver og jobber slik at det aktuelle repertoaret er klart til konsert. Vi jobber også her med mestring i fokus, og har samtale både i forkant og etterkant om hvordan eleven opplever situasjonen.

På dette nivået skal eleven ha jevnlige anledninger til å opptre enten solo eller i mindre gruppe. Elever på dette nivået skal få mulighet til å spille på de største konsertene i kulturskolen, ha oppdrag med «eksterne» oppdragsgivere.

Konsertproduksjon

 

 

Planlegge konsertproduksjoner sammen med læreren.

Planlegge konsertproduksjoner sammen med læreren, men også planlegge egne oppdrag.

Repertoararbeid

På dette nivået er det læreren som bestemmer repertoar, og repertoaret skal hele veien gjenspeile den tekniske progresjonen.

 

Lærebøker som brukes er f.eks Midt i Blinken 1 & Spill 1

Eleven kan komme med forslag til repertoar eller velge ut i fra forslag læreren kommer med. Repertoaret skal fortsatt gjenspeile den tekniske progresjonen.

 

Lærebøker som brukes er f.eks Midt i blinken 2&3 samt Spill 2&3

På dette nivået har eleven mulighet til å prøve seg på ulike sjangere; de får mulighet til å delta på kulturskolens årlige rockekonsert, tilbud om å prøve seg på klassiske stykker eller fordypning innen andre sjangere.

På dette nivået skal eleven selv være aktiv i valg av repertoar. Gjennom dialog finner vi matnyttig repertoar for den enkelte eleven. Læreren kommer med forslag, men elevens smak og ønsker skal vektlegges.

Samarbeid og samspill

Elevene på blås spiller stort sett sammen i fra første stund i sitt korps eller aspirantgruppe.

Elevene bør på dette nivået inn i hovedkorpset. Elevene bør beherske Bb-dur skala (natura).

På dette nivået blir det mer samspill på tvers av instrumentgruppene (for eksempel i forbindelse med rockekonsert eller julekonsert).

På dette nivået er det mer sannsynlig at eleven finner også andre samspillområder. F.eks storband, symfoniorkester, voksenkorps eller andre samspill konstellasjoner.

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

HØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Assosierende og reflekterende lytting

Vi jobber med å huske enkle melodier på gehør, synger noen av sangene før vi spiller dem, og har også leker hvor vi hermer etter hverandre.

Vi jobber både med lesing, men også gehørspilling av musikken.

I noen grad hører vi på innspilt musikk med elevene, og diskuterer det vi hører. Eleven skal også få mulighet til å vurdere opptak av seg selv.

På dette nivået skal vi kunne diskutere musikk med elevene. Vi fortsetter å ta opp elevene så de kan sette ord på sitt eget spill. De tar også opp læreren på time, og lærer seg musikken hjemme.

Auditiv analyse

Lytte til og vurderer egen musisering.

 

 

Gjør auditive analyser av musikkstykkers form og innhold.

Analyserer og beskriver musikk med godt begrepsapparat.

Gehørspill

På blås jobber vi med gehøret helt fra starten av. Vi jobber med å huske enkle melodier på gehør, synger noen av sangene før vi spiller dem, og har også leker hvor vi hermer etter hverandre.

 

 

 

Improvisasjon

Vi starter tidlig med en form for improvisasjon, nemlig en fin hermelek hvor både eleven skal herme etter læreren, men også motsatt. Da blir eleven utfordret til å bruke kreativiteten.

 

 

De elevene som ønsker det, får tilbud om å fordype seg i improvisasjon på dette nivået.

Transponering

 

 

Eleven begynner å spille motiv i flere ulike skalaer.

Eleven skal kunne transponere selv

Intonasjon og stemming av instrument

Vi har fokus på å treffe riktig tonehøyde.

 

Eleven bør klare å stemme instrumentet med veiledning. (ved f.eks en stemmemaskin/tuner)

På dette nivået skal elevene få trening i å stemme instrumentet selv. Vi har også fokus på å spille rent.

På dette nivået skal eleven beherske å stemme instrumentet selv. Eleven skal på dette tidspunktet ha en stødig og god intonasjon alene og i samspill.

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LESE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Notasjon og notelesing (melodisk, harmonisk, rytmisk)

Vi lærer notene samtidig med at vi lærer tonene på instrumentet

Eleven skal kunne lese enkle melodier på noter. Vi jobber for å få inn begreper som «åttendeler», pauser, og ulike tegn i notebildet.

På dette nivået skal eleven være ganske stødig på notelesing, og skal kunne gjenkjenne en melodi fra et noteark, og bruke det som verktøy for å øve hjemme. Eleven bør kunne forstå enkel besifring

På dette nivået ønsker vi at eleven har lært seg å spille etter noter relativt flytende.

Innstuderingsteknikker

Henter informasjon fra tittel, komponist, tempo, taktart, toneart, dynamiske tegn og musikkuttrykk i innstuderingsarbeidet.

Leser, tolker og anvender musikkteori og bakgrunnshistorikk i innstuderingsprosessen.

Eleven skal klare og lese vanskelige partier i et notebilde og analysere dette før de spiller gjennom stykket.

Eleven skal klare og lese vanskelige partier i et notebilde samtidig som en spiller gjennom stykket.

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LAGE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Improvisasjon

Improviserer med utgangspunkt i toner, historier, stemninger, stikkord.

Prøve improvisasjon med få toner på et underlag som ligger til grunn i form av et lydklipp.

 

Får mulighet til å improvisere i samspill med andre.

Komponering

Eleven kan få i oppgave å lage en enkel melodi. Dette gjelder for alle nivåene.

 

 

På dette nivået kan eleven få lære mer om komponering, etter eget ønske.

Arrangering

 

Lage understemmer på grunntonen/akkordtoner

Eleven kan få i oppgave å lage en melodi f.eks en ters under den melodien som allerede står notert.

På dette nivået kan eleven få lære mer om arrangering, tilpasser arrangementer, komponere for relevante besetninger.